רופא און-ליין

רואים רופא בלי לצאת מהבית

תנאי־שימוש

בהשתמשי בשירות שיחת הווידאו או הטלפון של הכללית – "רופאי ילדים און־ליין" בניהול מומחי "שניידר" – ידוע לי, כי המידע ו/או ההכוונה שיינתנו בשיחת הווידאו על־ידי נותן/ת השירות הם שירות ראשוני בלבד, הניתן בהסתמך על המידע הנמסר על־ידי בנוגע לקטין מקבל השירות, במהלך השיחה, ובהתבסס על מידע זה.

ידוע לי, כי אין בכך כדי להוות תחליף לבדיקה ו/או טיפול ו/או לייעוץ רפואי אישי מלא על־ידי רופא או רופאה, בהתאם לצורך.

ידוע לי, כי בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי אצל הרופא או הרופאה המטפלים, לחדר־המיון של בית־החולים הקרוב או למגן־דוד־אדום.

בהשתמשי בשירות שיחת הווידאו ו/או הטלפון של כללית ידוע לי, כי עקב האופי שבו ניתן השירות ייתכן ולא יועבר רישום של הפנייה לתיק הרפואי האישי של הקטין מקבל השירות בכללית, וכי חובתי לעדכן את רופא/ת המשפחה ו/או רופא/ת הילדים של הקטין מקבל השירות (לפי העניין) - לצורך המשך הטיפול ושמירה על הרצף הטיפולי הנכון. לצורך כך, ידוע לי כי סיכום הייעוץ המקוון יועבר לתיבת המייל אותה מילאתי בעת הרישום לשירות, וכי היה ואין ברצוני לקבל את סיכום הביקור למייל עלי לציין זאת במפורש בפני הרופא.

ידוע לי, כי השירות מתועד באופן מלא על־ידי המוקד נותן השירות, וכי בעצם סימון התיבה "אני מקבל/ת את תנאי־השימוש" אני מסכים/ה להם ומצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת, כי הפרטים האישיים ונתוני־הזיהוי שאני מוסר/ת אודות הקטין מקבל השירות, לצורך שימוש בשיחת הווידאו או הטלפון עם הרופא או הרופאה, הם מלאים ומדויקים.

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת, כי ידוע לי שעשיית שימוש בפרטים אישיים ונתוני־זיהוי אשר אינם שלי ו/או של הקטין מקבל השירות, או מסירה של פרטים אישיים ונתוני־זיהוי אשר אינם בסמכותי על־פי דין ו/או ללא הרשאה - אסורה, מהווה פגיעה על־פי חוק הגנת הפרטיות ועלולה לגרור ענישה פלילית.

אני מתחייב/ת בזאת, כי אפצה את הכללית על כל הוצאה ו/או נזק שעלולים להיגרם לכללית עקב עשיית שימוש בפרטים אישיים ונתוני־זיהוי אשר אינם של הקטין מקבל השירות, ו/או עקב שימוש במערכת תוך התחזות לאחר/ת.

ידוע לי, כי בעת הכניסה למערכת "רופאי ילדים און־ליין" בניהול מומחי "שניידר" באתר הכללית נדרשת שימת־לב מיוחדת לכך שהמידע המופיע על מסך המחשב עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או לכל מי שמצוי בקרבת המחשב בעת השימוש במערכת.

ידוע לי ומוסכם עלי, כי האחריות לשמירת החיסיון של המידע הרפואי האישי, המופיע במערכת "רופאי ילדים און־ליין" בניהול מומחי "שניידר" באתר כללית על מסך המחשב האישי, שממנו מבוצעת שיחת הווידאו עם הרופא/ה, לפני השיחה ובמהלכה, נתונה בידי והיא באחריותי הבלעדית.

ידוע לי, כי בתום כל שימוש במערכת "רופאי ילדים און־ליין" בניהול מומחי "שניידר" באתר כללית מוטלת עליי האחריות הבלעדית להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, ו/או כל נתון אחר, אשר עלול לאפשר גישה למידע ו/או לשירות  למי שאינו מורשה לכך ואני פוטר/ת בזאת את הכללית מכל אחריות ו/או חבות בגין אי־ביצוע הסרה כאמור.

ביודעי כל זאת, אני מוותר/ת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה, ו/או תביעה, כנגד כללית, ו/או רופאיה, ו/או מי מטעמה בגין צפייה במידע שלא הורשתה על־ידי באופן מפורש, ובכלל זה צפייה של המידע בידי בני משפחה.